Jak postupovat / jak zboží reklamovat

Reklamované zboží doporučujeme důkladně zabalit do odolné vystlané krabice tak, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Ke zboží přiložte kopii dokladu o koupi a reklamační protokol (reklamační protokol naleznete dole na stránce ke stažení). Nezasílejte zboží na dobírku.

Zásilku zašlete na adresu:
BOBBY Design s.r.o.
Oddělení reklamace
náměstí Na Balabence 1438/2
Praha 9 Libeň 190 00

DOPORUČENÍ: Zásilku vždy pojistěte. Upozorňujeme zákazníky, že u zasílání jako obyčejné psaní nebo obyčejný balík Česká pošta ani společnost BOBBY Design s.r.o, neodpovídá za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky. Je proto v zájmu zákazníka zaslat reklamované zboží službou, která je pojištěná minimálně do výše ceny zboží, například službou České pošty: Balík Do ruky.

Poškození zboží při přepravě:
Při přebírání zboží od přepravce pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal zásilky neporušený, informujte nás buď na e-mail: info@batohbobby.cz nebo telefonicky na čísle 722 925 600.

Zboží má viditelnou vadu: 
Reklamace týkající se zjevné vady, tj. i rozbitého zboží nahlašte do 24 hodin od převzetí pomocí emailu nebo telefonicky. 
Obsah zásilky kontrolujte ihned po převzetí od přepravce.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu:
Po převzetí zásilky od dopravce doporučujeme ihned zkontrolovat, zda je zásilka kompletní a zboží odpovídá objednanému typu. V případě, že je dodávka nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu, oznamte nám, prosím, tuto skutečnost co nejdříve telefonicky nebo e-mailovou cestou na: info@batohbobby.cz. Následně po oznámení nám zboží, které vám bylo chybně zasláno (v případě záměny zboží), odešlete co nejdříve zpět na adresu naší společnosti. K zásilce přiložte Reklamační formulář, ve kterém uveďte, že vám bylo dodáno jiné zboží, než jste objednávali. Uveďte, jaké zboží vracíte a které má být správně odesláno. V případě, že byla účtována chybná dobírková částka, připište také číslo účtu, na které vám peníze budeme moci vrátit.


Upozorňujeme zákazníky, že zboží vyobrazené na fotografiích se může od reálného zboží drobně lišit v jednotlivých detailech dle výrobní série. Tyto drobné změny nezakládají důvod k reklamaci zboží.

Dárky zdarma
Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Lhůta pro vyřízení reklamace
V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena co nejdříve, nejdéle však v 30ti denní lhůtě. Pokud v rámci reklamace dojde k vrácení finanční částky, bude vám zaslána na vámi uvedené číslo účtu. Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

Náklady spojené s dopravou zboží do naší společnosti a zpět k vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:
• reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou v důsledku nesprávného používání, mechanickým poškozením apod.)
• na: info@batohbobby.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
• doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.)
Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu).

Vady zboží, které nebudou uznány:
Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Neodpovídáme dále za vady zboží:
a) které vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím
b) které vznikly nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného způsobu užívání
c) které vznikly v důsledku nevhodného vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám (mrazu, dešti, sněhu, sluneční záření)
d) které při převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba odlišná od prodávajícího nebo vznikly v důsledku vnějších událostí
e) které vznikly v důsledku mechanického poškození, provedené úpravy nebo jiného zásahu

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost, firma BOBBY Design, s.r.o., se sídlem Moskevská 2725/11, 390 05 Tábor IČ: 01981838, DIČ: CZ01981838 evidovaném u Městského soudu v Českých Budějovicích, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel má při uplatnění záruky následující práva:
• (1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
• (2) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
• (3) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

2. Vyřízení reklamace
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Důrazně upozorňujeme spotřebitele, že je třeba, aby se sám o výsledek vyřízení reklamace zajímal. V rámci odeslání objednávky z těchto internetových stránek dává spotřebitel aktivní souhlas k tomu, že se bude o výsledek své případné reklamace zajímat sám, podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 2983/08, ze dne 10.11.2009. Upozorňujeme, že v případě, že tak neučiní, musí snášet důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti v tomto směru vyplynou.


Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. V případě uznané reklamace dojde k vrácení finanční částky do třiceti dnů na bankovní účet uvedený Kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

3. Účtování skladného
Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od ode dne kdy musí být reklamace ukončena, nebo v případě zaslání přepravní službou zásilku od přepravce nepřevezme, může mu být účtováno skladné ve výši 30,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.


4. Neoprávněná reklamace
V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).


Je-li kupujícím podnikatel:

Pro podnikatelské subjekty a osoby s přiděleným IČ se vydává tento Reklamační řád pro smluvní vztahy dle obchodního zákoníku:

V rámci reklamace je podnikatelský subjekt povinen předložit daňový doklad osvědčující nákup od dodavatele.

Vady zboží, které nebudou v rámci reklamačního řízení uznány: 
Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví opravný daňový doklad.

Reklamace týkající se zjevné vady, tj. i rozbitého zboží, je nutné ohlásit nejpozději do 24 hodin od převzetí pomocí emailu nebo telefonicky. Na pozdější reklamace těchto závad nebude brán zřetel.

I. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

II. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

III. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

IV. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty na vyřízení reklamace, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době. Pro podnikatelské subjekty je sjednána záruční lhůta 3 měsíce.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.8. 2018. 
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.  Formulář Odstoupení od kupní smlouvy

  Formulář Reklamace